ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις συμβατικού τύπου, που περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, καθώς και μελέτες φωτισμού. Η σωστή μελέτη φωτισμού, σε συνδυασμό με την επιλογή των κατάλληλων φωτιστικών και τη σωστή τοποθέτηση, βελτιώνει τη λειτουργία και την αισθητική του χώρου.

egatastaseis-katoikiwn

Εγκαταστάσεις Επαγγελματικών Χώρων

Για την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων  που οι ειδικές αυτές εγκαταστάσεις παρουσιάζουν και κατά συνέπεια τη διασφάλιση της ελάχιστης δυνατής ενεργειακής κατανάλωσης και τη μέγιστη ασφάλεια των εγκαταστάσεων, απαιτείται ιδιαίτερη τεχνογνωσία.
egatastaseis-epaggelmatikwn-xwrwn

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Πρόκειται για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου τους προέρχεται από μηχανήματα που περιλαμβάνουν ηλεκτροκινητήρες, σύνθετους ηλεκτρικούς πίνακες και εγκαταστάσεις υποσταθμών χαμηλής και μέσης τάσης. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή αυτών απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις.

Θεμελιακών Γειώσεων

Η θεμελιακή γείωση τέθηκε σε πλήρη ισχύ το Μάρτιο του 2006 σύμφωνα με το Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD-384  και θεωρείται ως η βασική γείωση λειτουργίας και προστασίας στις νέες οικοδομές. Η μελέτη της θεμελιακής γείωσης πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών και η κατασκευή της πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Δομημένη Καλωδίωση (δίκτυα data), Rack + Πιστοποιήσεις

Η δομημένη καλωδίωση αφορά τη δομή της καλωδιακής εγκατάστασης ενός τοπικού δικτυού και τις προδιαγραφές που αυτή θα πρέπει να διαθέτει. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις μελλοντικές επεκτάσεις του δικτύου, για τις αναδιατάξεις των δομικών στοιχείων του, καθώς και για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του.

Αυτοματισμοί – PLC

Αναφέρεται στην τυποποίηση μιας διαδικασίας μέσω της εύρεσης καλώς ορισμένων βημάτων τα όποια πρέπει να ακολουθηθούν για να παραχθεί κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC), χρησιμοποιούνται για να συγχρονίσουν τη ροή εισόδων από φυσικούς αισθητήρες με τη ροή εντολών προς συσκευές εξόδου.

ΚΝΧ Instabus

Πρόκειται για ένα αποκεντρωμένο σύστημα μεταφοράς και επεξεργασίας δεδομένων για την ευέλικτη διαχείριση των λειτουργιών οι οποίες αφορούν μια ηλεκτρική εγκατάσταση κτιρίου ειδικής ή γενικής χρήσης. Σε ένα δίκτυο bus συνδέονται όλα τα ενεργά μέρη του συστήματος, δηλαδή οι αισθητήρες με τους εντολείς ή τις εξόδους. Το δίκτυο δημιουργείται με ένα διπολικό καλώδιο με το όποιο γίνεται η διασύνδεση των συνδρομητών.

Με το σύστημα αυτό επενδύουμε στην δημιουργία έξυπνων και λειτουργικών κτιρίων, που μπορούν να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται σε κάθε νέα απαίτηση.

Συστήματα Ασφαλείας

Ένα καλά μελετημένο και ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού παρέχει την δυνατότητα της πλήρους εποπτείας της ιδιοκτησίας, μέσα από κλειστά κυκλώματα, τόσο τοπικά, όσο και απομακρυσμένα, μέσω δικτυακής επικοινωνίας.

Εγκαταστάσεις Αντικεραυνικής προστασίας

Πραγματοποιείται η εγκατάσταση και οι συνδέσεις Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας, γειώσεων, ισοδυναμικών συνδέσεων και συλλεκτήριων αγωγών καθόδου (αλεξικέραυνα), έπειτα από λεπτομερή σχεδιασμό και αξιολόγηση αποτελεσμάτων μετρήσεων.

Θερμογραφικός έλεγχος

Με την χρήση θερμοκάμερας υπέρυθρης ακτινοβολίας αποτυπώνεται η κατανομής θερμότητας σε επιφάνειες, όπως ηλεκτρικοί πίνακες βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικός εξοπλισμός, κτηριακές επιφάνειες καθώς επίσης και στην πιστοποίηση κτηρίων. Ο έλεγχος αυτός είναι ουσιαστικός για εντοπισμό ατελειών μονώσεως και εύρεση/εντοπισμό των αδύναμων σημείων ενός θερμοστατικού θαλάμου τα οποία χρήζουν βελτίωσης.

Υπηρεσίες Συντήρησης

Μέσω ετησίων ή εξαμηνιαίων συμβολαίων συντήρησης, όπου καθορίζονται αναλυτικά οι απαιτούμενες εργασίες και τα χρονικά διαστήματα αυτών, έμπειροι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι της Εταιρείας μας πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και πάντα με την εποπτεία Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Έκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ (ΥΔΕ)

Παρέχεται η σύνταξη και θεώρηση νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, οι απαιτούμενες από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384 μετρήσεις με πιστοποιημένο όργανο, σχεδιασμός κάτοψης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, σχεδίαση μονογραμμικού πίνακα και τοποθέτηση, εάν δεν υπάρχει, διακόπτη διαρροής έντασης.