ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η επιχείρηση με επωνυμία “CMC MESSINIS”, έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015. Το σύστημα αυτό  αποσκοπεί στην συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών της επιχείρησης, προσφέροντας υπηρεσίες κατασκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών έργων, καθώς και προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού υψηλού επιπέδου. Με τη δραστηριότητά μας συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των πελατών μας, όπως επίσης και στην ικανοποίηση των προσδοκιών των τελικών καταναλωτών των υπηρεσιών μας.

Οι μακρόχρονες και αποτελεσματικές συνεργασίες με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας, είναι παράγοντας ιδιαίτερης σημασίας για την εταιρεία. Οι συνεργασίες αυτές βασίζονται στην εμπιστοσύνη και το αμοιβαίο όφελος.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζουμε αφορούν στο σύνολο των λειτουργιών της επιχείρησης, και γίνονται συνεχείς αξιολογήσεις, ώστε να εξασφαλίζουμε συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Δεσμευόμαστε στην τήρηση της τρέχουσας νομοθεσίας σχετικής με την δραστηριότητά μας. Ακολουθούμε την κατάλληλη περιβαλλοντική πολιτική σύμφωνα με τη φύση, το εύρος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητάς μας και παρέχουμε πλαίσιο για τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων. Προστατεύουμε το περιβάλλον , προλαμβάνουμε τη ρύπανση και τηρούμε τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις που αφορούν τη δραστηριότητά μας. Αντίστοιχα, λαμβάνουμε δέσμευση για την παροχή των απαραίτητων πόρων της εταιρείας, για την επίτευξη των στόχων μας και την αποτελεσματική λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων.

Σε ετήσια βάση ορίζουμε συγκεκριμένους ποιοτικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Αυτοί κοινοποιούνται προς όλους τους εργαζόμενους, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχεται ο βαθμός επίτευξής τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
09/02/2022

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 EN

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 EN